ro en
Centrul de Nutritie SUPERFIT Centrul de Nutritie SUPERFIT

Programari online

Cuvinte de la pacienti


In relatia cu ceilalti am invatat sa fiu deschisa, sa empatizez, sa-mi depasesc o parte din temeri.


Si a meritat...deoarece mergand la psihoterapie  am reusit sa imi fac ordine in idei si in ganduri si am reusit sa inteleg mai multe lucruri despre mine si de fapt sa ajung sa ma cunosc mai bine decat inainte.


La sfarsitul a zece sesiuni de consiliere pot spune ca am o mai mare incredere in mine si ca aceasta experienta m-a facut mai puternica in fata celorlalti, dar si in fata obstacolelor pe care le intampin.


Chiar daca am esecuri, reusesc sa-mi accesez partea de curaj care sa ma faca sa incerc din nou sau sa privesc din alt punct de vedere situatia respectiva.


Accelerarea procesului de autocunoastere, castigarea puterii despre care nu eram constienta ca exista in mine, mult mai multa incredere in sine, toate s-au consolidat in ultimele aproximativ cinci luni de terapie.


Superfit Nutritie

Superfit Performanta

« inapoi Sunteti aici :: Serviciile noastre » Protectia datelor

Protectia datelor

Protecţia datelor cu caracter personal

Conform cerinÅ£elor Legii nr. 677/2001 pentru protecÅ£ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Åi libera circulaÅ£ie a acestor date Åi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal Åi protecÅ£ia vieÅ£ii private, vÄ informÄm cÄ S.C. SUPERFIT EXPERT S.R.L., înregistratÄ la Oficiul Registrului ComerÅ£ului sub nr. J40/1517/2007, având CUI: 20803314, are obligaÅ£ia de a administra în condiÅ£ii de siguranÅ£Ä Åi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaÅ£i, despre dumneavoastrÄ, un membru al familiei dumneavoastrÄ sau o altÄ persoanÄ.

SC SUPERFIT EXPERT SRL detine notificarea nr. 26696 din noiembrie 2012 de la ANSPDCP.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastrÄ Åi în scopul programÄrii consultaÅ£iilor, a încheierii contractelor, pentru reclamÄ Åi marketing.

Refuzul dumneavoastrÄ determinÄ imposibilitatea operatorului (S.C. SUPERFIT EXPERT S.R.L) de a încheia contractul / de a fi programat la o consultaÅ£ie etc., acestuia din urmÄ lipsindu-i una din condiÅ£iile esenÅ£iale, respectiv identitatea pÄrÅ£ilor.

VÄ informÄm cÄ aveÅ£i urmÄtoarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

  • dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisÄ, datatÄ Åi semnatÄ, în care puteÅ£i arÄta cÄ doriÅ£i ca informaÅ£iile sÄ vÄ fie comunicate la o anumitÄ adresÄ, inclusiv prin poÅtÄ electronicÄ, sau printr-un serviciu de corespondenÅ£Ä care sÄ se asigure cÄ predarea vi se va face personal);
  • dreptul de intervenÅ£ie asupra datelor;
  • dreptul de opoziÅ£ie;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a face plângere la Autoritatea NaÅ£ionalÄ de Supraveghere a PrelucrÄrii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justiÅ£iei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vÄ puteÅ£i adresa cu o cerere scrisÄ, datatÄ Åi semnatÄ la sediul administrativ din Al. Barajul DunÄrii 12, bl.M8, sc.B, ap.43, sector3, BucureÅti. De asemenea, vÄ este recunoscut dreptul de a vÄ adresa justiÅ£iei.

De asemenea, vÄ informÄm cÄ unele dintre paginile noastre de web pot conÅ£ine fiÅiere temporare ("cookies"), care reprezintÄ date ce pot fi trimise cÄtre browserul dumneavoastrÄ de website Åi memorate în computerul dumneavoastrÄ. Acest lucru permite serverului nostru sÄ vÄ "recunoascÄ" atunci când vizitaÅ£i website-ul nostru în viitor.

Majoritatea browserelor de web pot fi configurate sÄ nu accepte cookies sau sÄ vÄ anunÅ£e când un cookie este trimis cÄtre dumneavoastrÄ.

Acestea pot fi dezactivate de cÄtre utilizatori.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de cÄtre S.C. SUPERFIT EXPERT S.R.L. se face cu respectarea urmÄtoarelor principii:

Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea NaÅ£ionalÄ de Supraveghere a PrelucrÄrii Datelor cu Caracter Personal.

Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul Åi în conformitate cu prevederile legale.

Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite Åi legitime, adecvate, pertinente Åi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate Åi ulterior prelucrate.

ConfidenÅ£ialitatea. Persoanele care prelucreazÄ, în numele S.C. SUPERFIT EXPERT S.R.L. date cu caracter personal au prevÄzutÄ Ã®n contractul de muncÄ Åi în fiÅa postului o clauzÄ de confidenÅ£ialita.

ConsimÅ£Ämântul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepÅ£ia prelucrÄrilor care vizeazÄ date din categoriile strict menÅ£ionate în Legea 677/2001, poate fi efectuatÄ numai dacÄ persoana vizatÄ Åi-a dat consimÅ£Ämântul în mod expres Åi neechivoc pentru acea prelucrare.

Informarea. Informarea persoanelor se face de cÄtre operatorul care prelucreazÄ datele personale ale persoanei vizate;

Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziÅ£ie Åi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum Åi dreptul de a se adresa AutoritÄÅ£ii NaÅ£ionale de Supraveghere a PrelucrÄrii Datelor cu Caracter Personal sau instanÅ£ei de judecatÄ pentru apÄrarea oricÄror drepturi garantate de lege, care le-au fost încÄlcate;

Securitatea. MÄsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sÄ asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

DacÄ unele din datele despre dumneavoastrÄ sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificÄri (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a cÄsÄtoriei, schimbarea domiciliului), vÄ rugÄm sÄ ne informaÅ£i cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii Åi informaÅ£ii vÄ puteÅ£i adresa AutoritÄÅ£ii NaÅ£ionale de Supraveghere a PrelucrÄrii Datelor cu Caracter Personal:

Str. Olari nr. 32, sector 2 BucureÅti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: www.dataprotection.ro